Forbered deg på alle numeriske resonneringstester

Gjør deg klar til alle typer numeriske resonneringstester gjennom en rekke ulike tester innen numeriske resonnering. Testene kan varierer mellom arbeidsgivere, og vi tilbyr alle typer tester som vil hjelpe deg under jobbsøking.

Vet du hvilken test du skal ta? Vi tilbyr øving i numerisk resonnering tilpasset følgende leverandører:

Aon's Assessment Solutions (cut-e) | SHL tester | Cubiks Logiks

Numerisk resonnering PrepPack™

Øvelsestester i nummerisk resonnering på 3 forskjellige nivå

 • Grunnleggende
 • Viderekommende
 • Avansert

Ekstra øvelsestester

 • Beregninger
 • Talløvelser
 • Geometri
 • Tallrekker
 • Ordproblemer

Testene er mobilvennlige og tilgjengelige døgnet rundt!

Alle øvelsesmaterialer er på engelsk

Pris

Hvilke ferdigheter vises frem på numeriske tester?

Numeriske tester er tester som måler en person sin evne til å forstå og håndtere tall, kvantitative konsepter og matematiske problemer. Bedrifter tar ofte testene i bruke for å kartlegge en kandidat sine ferdigheter innen matematikk og problemløsning, og i tillegg evner for å analysere og tolke tallbaserte data.

Typiske oppgaver du vil møte på under numeriske tester er for eksempel regneoppgaver innen de fire regneartene addisjon, subtraksjon, multiplikasjon og divisjon, prosentregning, brøkregning, algebraiske problemer, geometri og statistikk. Testene kan variere i vanskelighetsgrad og omfang, avhengig av formålet og typen stilling det testes for.

Numeriske tester er nyttige for arbeidsgivere for å vurdere en persons ferdigheter innen områder som økonomi, finans, ingeniørvirksomhet, naturvitenskapelige felt og andre områder der tall og kvantitative analyser er viktige. Disse testene bidrar til å identifisere kandidater med sterke matematiske ferdigheter som kan være godt egnet for spesifikke stillinger og arbeidsoppgaver.

Ulike typer numeriske tester

Noe som kan være utfordrende er å finne øvelsene som passer til testen du skal ta. En ting er at øvingsoppgaver som tilbyr fasit og forklaringer kan hjelpe deg, men du må også vite noe om hvilket nivå du skal øve deg på. Etter at du har fått en invitasjon til å ta en test, er det viktig at du finner ut hvilken testtype du skal ta. Når du først vet det, kan du enkelt finne ut hvilken tidsbegrensning som gjelder, hvilken type spørsmål du vil møte, og viktigst av alt: hvordan du best kan forberede deg til testen.

Under her finner du noen av de mest brukte numeriske tester på markedet, og sjansen er stor for at du vil møte på noen av dem når du søker jobb. Ved å skaffe deg en forståelse for testens formål (enten det handler om å behandle tallmateriale eller gjøre raske overslagsberegninger), får du muligheten til å forberede deg både for testen og din fremtidige stilling.

Grunnleggende tallforståelse

Grunnleggende regneferdigheter handler om i stor grad om de fire regneartene (addisjon, subtraksjon, multiplikasjon og divisjon), brøkregning, desimaler, avrunding av tall, gjennomsnitt og grunnleggende geometri. Det vil si at du testes hovedsakelig i matematikk fra grunnskolen, og er ferdigheter som er er nødvendig innen de fleste yrker. Spørsmålene på disse testene er vanligvis enkle, men disse testene har ofte stramme tidsrammer. Derfor vil det være en fordel om man har øvd seg på forhånd og frisket opp i kunnskapen fra barne- og ungdomsskolen.

Eksempel

Regn ut

3.97 - 1.62

Feil

Riktig

Feil

Feil

Feil

Vis forklaring

Riktig svar er (B) – 2.35.


  3.97
- 1.62
=2.35  

Numerisk resonnering

Betegnelsen «numerisk resonnering» er ganske bred, men den viser generelt til tester hvor mer enn grunnleggende matematikk er involvert. Det er fire hovedtemaer dekket i disse testene, som du finner mer informasjon om og eksempler på her.

Ordoppgaver

I ordoppgaver gis all informasjon du trenger for å besvare spørsmålet verbalt, uten bruk av visuelle hjelpemidler som grafer eller diagrammer. Spørsmålet er vanligvis en del av en kort paragraf som danner en situasjon, som for eksempel «Siri og Lars går til markedet med 200 kr hver». Du blir så gitt relevant informasjon som bygger opp til spørsmålet du må besvare.

For eksempel «Siri kjøper fire eplekurver til 25 kr hver. Lars kjøper et brød for to ganger så mye som hva en av eplekurvene til Siri koster. Hvor mye brukte de tilsammen?» Det første du må gjøre er å finne ut hva du blir spurt om, og så må du finne tallene du trenger å bruke. Dette er ikke bare å legge sammen eller trekke fra tall, det krever også logisk forståelse av ordene foran deg.

Eksempel på ordoppgaver

Stein kjørte bilen sin til jobb i 100,8 km/t i et område der fartsgrensen er 90 km/t. Han passerte en politimann som la merke til at Stein kjørte over fartsgrensen. Politimannen bestemte seg for å kjøre etter ham på motorsykkelen. Da politimannen startet, hadde Stein sin bil kjørt 250 meter. Hvis politimannen kjørte etter Stein i 136,8 km/t og det tok 25 sekunder for han å nå Stein, hva er avstanden Stein kjørte før politimannen tok ham igjen (i meter)?

Feil

Riktig

Feil

Feil

Feil

Vis forklaring

Riktig svar er (B) – 950m.

V vet at det tok  25 sekunder fra betjenten tok opp jakten til han nådde igjen Stein. 
For å finne ut hvor de møtes, kan vi sette inn t = 25 sek i en likning;
(1) Xs = 28*t
(2) Xp = -250 + 38*t
=> X = 28*25 = 700m

Steve kjørte gjennom denne 700m distansen + en innledende 250 meter. Derfor er møtepunktet, sammenlignet med Steves utgangspunkt:
250m + 700m = 950m.

Tallrekker

Spørsmål om tallrekker eller numeriske oppgaver ser ofte mer komplekse ut enn hva de faktisk er. Hvert spørsmål presenterer en ufullstendig rekke eller serie av nummer, hvor du må enten finne de manglende tallene, eller de neste tallene i rekken. Tallene i rekken skaper en numerisk serie som følger en logisk eller numerisk regel. Din oppgave er å finne regelen som kobler tallene i rekken sammen.

Eksempel tallrekker

1 | 7 | 3 | 9 | 5 | ?

Feil

Feil

Feil

Riktig

Vis forklaring

Riktig svar er (D) - 11.

Mønsteret i denne serien kan bestemmes på en av to måter:

1. Regelen her veksler mellom leddene i rekken. Mellom 1. og 2. ledd legges 6 til (+6). Den samme regelen gjelder mellom 3. og 4., og til slutt, mellom 5. og 6. ledd. Den andre regelen gjelder differansen mellom 2. og 3. og 4. og 5. ledd, hvor 4 trekkes fra (-4). I dette tilfellet bør den første regelen gjelde (+6) for det 5. leddet i rekken: 5+6=11.

2. Serien kan sees på som to serier i én.

1, 3, 5 (henholdsvis 1., 3. og 5. ledd)


7, 9, __ (2. og 4. ledd)

I dette tilfellet gjelder samme regel for begge seriene: +2. Det 6. elementet i serien skal være summen av 9+2=11.


Svaret er 11

Numeriske resonneringsdiagrammer: Graf- og tabellspørsmål

Diagrammer i numeriske resonneringsspørsmål benyttes til å presentere data for spørsmålet enkelt, og er et visuelt hjelpemiddel for å forstå dataen det er snakk om. Det finnes to typer diagrammer som benyttes i numeriske tester: grafer og tabeller.

En graf viser forholdet mellom antall ting eller variabler, som måles langs et par akser i rette vinkler. Tabeller derimot, viser et sett fakta og figurer i henhold til et system ment for å inneholde mye informasjon på liten plass.

Eksempel tabell og grafer

Oversikt over SE Investments LTD sin marginale fortjeneste fordelt på avdelingene (i millioner av euro)

Hva er omtrent den prosentvise økningen i resultatbidraget til sportsavdelingen mellom 2008 og 2009?

Feil

Riktig

Feil

Feil

Feil

Vis forklaring

Riktig svar er (B) - 10.4

I dette spørsmålet blir du bedt om å beregne en prosentvis økning. Enhver beregning av prosentvis endring (økning eller reduksjon) krever bruk av følgende formel:
[(Ny verdi - Gammel verdi) / Gammel verdi]*100

I dette tilfellet vil "Ny verdi" være sportsavdelingen sitt resultatbidrag i 2009, og "Gammel verdi" er sportsavdelingen sitt resultatbidrag i 2008:
Sportsavdelingens resultatbidrag 2009= 85
Sportsavdelingens resultatbidrag 2008= 77
Derfor,
% endring mellom 2008 og 2009 = [(85-77) / 77]*100 = (8/77)*100 = 0,1039 * 100 = 10,39 % ~ 10,4 %

Det har vært en prosentvis økning på 10,4 % i resultatbidraget til sportsavdelingen mellom 2008 og 2009.

Legge merke til at formelen ovenfor kan også skrives som følger:
[(Ny verdi - Gammel verdi) / Gammel verdi]*100 = [(Ny verdi/gammel verdi) - (gammel verdi/gammel verdi)]*100 = [(Ny verdi/gammel verdi) - 1]*100

Å bruke dette formatet av formelen vil føre til samme resultat:
[(85 / 77) – 1]*100 = (1,1039 - 1)*100 = 0,1039*100 = 10,39 % ~ 10,4 %

Tilstrekkelighet

Dette er vanskelige spørsmålstyper ofte sett i GMAT og Rust Advances Numerical Reasoning Appraisal (RANRA). Før du får se spørsmålet, er det to påstander, hver av dem gir et spesifikt sett data. Din oppgave er å avgjøre hvor tilstrekkelige disse påstandene er til å hjelpe deg med å besvare spørsmålet: Trenger du informasjon fra begge påstandene?

Eller holder det med en av dem? For hver spørsmålstype kan du møte en rekke matematiske konsepter som de fire funksjonene, forhold, prosent, statistikk, desimaler og fraksjoner. Det er usannsynlig at du vil komme over en test som kun fokuserer på ett konsept. I stedet vil mange konsepter være nødvendige for å besvare spørsmålene.

Avansert numerisk resonnering og numerisk kritisk resonnering-tester

Avanserte numeriske resonneringstester benyttes når avansert matte, analyse og datatolkings-ferdigheter er nødvendig for jobben. Disse testene har lignende mattekonsepter som de numeriske spørsmålene vist over, og anses rett og slett som vanskeligere ettersom de inkluderer numeriske diagrammer som skal leses, og flere kalkuleringer som må utføres.

Det kan også være at du trenger å benytte informasjon utover spørsmålet, som formler som kanskje, eller kanskje ikke, gis i testen. Numerisk kritisk resonnering-tester er en type avansert numerisk test, men disse testene er vanskelige å karakterisere, da hvert evalueringsselskap har egne standarder. En ting disse testene har til felles, er at de er meget nøyaktige, og det trengs presise kalkulasjoner for å løse matteoppgavene.

Valuta- og enhetskonverteringstester

Alle typer konverteringstester fungerer ut ifra samme konsept: Ved hjelp av en formel til å konvertere en mengde til en annen i spesifikke enheter. Den vanligste typen konverteringstester er valutakonvertering og enhetskonvertering. Disse benyttes i egenskaps-evalueringer for mange ulike jobber. Merk at du kan komme over en prøve hvor alle spørsmålene omhandler konvertering, eller du kan møte på konverterings-spørsmål som en del av en større numerisk resonneringstest.

Tester uten kalkulator

Noen numeriske tester tillater ikke bruk av kalkulator, da de er en evaluering av din mentale matematiske evne. Selv om det er vanlig at det er en tidsfrist på egenskapstester, er ikke-kalkulator tester spesielt raske. Spørsmålene i disse testene kan bestå av konsepter i de vanlige numeriske resonneringstestene vist over. Men tallene du blir bedt om å jobbe med er enklere å kalkulere.

Numeriske tester på kandidatens erfaringsnivå

Jobbnivået du søker på avgjør ofte hvilket nivå av numeriske tester du må ta. Ikke bare er vanskelighetsnivået ulikt mellom testene, men du vil også kanskje se at temaene og innholdet i spørsmålene endres, og fokuserer på enklere eller vanskeligere konsepter.

Numeriske tester kan skreddersys til spesifikke jobbnivåer, og inneholder spørsmål på nivået av kunnskap som trengs for stillingen du søker på. Dess høyere jobbnivå, jo mer komplekse er spørsmålene, den numeriske dataen og utregningene som trengs for å komme frem til det rette svaret. Utforsk våre PrepPacks™ for å finne nivået du trenger å forberede deg på.

Numeriske tester i operasjon og bedriftsstøtte

Dette nivået av numeriske tester er laget for generelle ansatte, operative og bedriftsstøtte-roller, hovedsakelig roller som ikke krever mye tidligere erfaring eller opplæring. Testen er ofte rettet mot stillingen, så tester for salgsroller inneholder spørsmål rundt veksling eller utregning av nye priser basert på rabatter.

Merk at tabellene og grafene som er inkludert i disse testene er ganske enkle, og krever ikke ytterligere analyse. Men noe grunnleggende kunnskap i aritmetikk er nødvendig for å besvare spørsmålene.

Høyere stillinger og mellomleder-tester

Numeriske tester for høyere stillinger og søkere på mellomlederstillinger anses som tester av medium vanskelighetsgrad, da de krever mer analyse og beregning enn tester for generelle ansatte, men uten kompleksiteten i tester for senior-ledere. Numeriske tester er vanligst i bruk på dette nivået, da det er her det er høyest konkurranse på stillinger for ledende selskaper.

Toppledelsetester

Søkere på stillinger i toppledelse kan forvente vanskeligere numeriske tester, ofte lignende avanserte tester. Disse evalueringene inneholder mer informasjon, slik som tabeller eller grafer, kalkuleringer, statistikker eller annen numerisk data. Informasjonen er ofte mer kompleks også, som øker både kvaliteten og mengden på dataen. Husk at du som toppleder styrer mange ansatte og prosjekter på en gang, så det er nødvendig for jobben at du er i stand til å ha oversikt over mye informasjon.

Numeriske tester ut ifra stillingstype

Numeriske tester kan også variere avhengig av stillingen eller feltet de er ment for. På denne måten kan arbeidsgivere se om søkere har den spesifikke numeriske kunnskapen nødvendig for jobben. For eksempel kreves det av mange helsearbeidere, som sykepleiere, ambulansepersonell, jordmødre og helseassistenter, at de har god kunnskap om hvordan man beregner og administrerer riktige mengder av ulike medikamenter. Dermed benyttes en medisinberegnings-test til å vurdere hvor raskt og nøyaktig kandidatene kan gjøre disse beregningene.

Numeriske tester for bank og investering

Ledende bank- og investeringsselskaper over hele verden benytter numeriske resonneringstester for å sile ut kandidater og det tidlige stadiet i rekrutteringsprosessen. Dette er et naturlig valg for denne typen selskaper, da egenskapene som kommer frem i en numerisk resonneringstest indikerer deler av ferdighetene påkrevd for grunnleggende, høyere og leder-stillinger.

Kandidater møter sannsynligvis på to numeriske tester i løpet av ansettelsesprosessen. Den ene tas hjemmefra, og den andre på stedet hos evalueringssenteret. Numeriske tester for banker presenterer statistikkdata i form av grafer og / eller diagrammer som kan knyttes til bransjen. På bakgrunn av denne dataen må det gjøres kalkuleringer og kritisk resonnering.

Temaer inkluderer grunnleggende finansielle konsepter og bruk av enkle matematiske funksjoner (prosent, forhold, aritmetikk, grunnleggende algebra). Testen tillater vanligvis bruk av kalkulator, og det er rundt 15-30 spørsmål som må fullføres innen 15-35 minutter. JobTestPreps testutviklere redigerer og tilføyer elementer konstant til databasen for å sørge for at våre øvelsestester reflekterer oppdaterte trender i numeriske tester for bank- og investering. Dette lar kandidater forbedre sin prestasjon og øke selvsikkerheten.

Forbered deg på numeriske resonneringstester

Prestasjonen på numeriske resonneringstester kan enkelt forbedres med øvelse. Forberedelse med den type spørsmål som brukes på de ekte prøvene, i tillegg til en forståelse av de grunnleggende prinsippene, er hovedårsakene til suksess. Samtidig er en kontinuerlig førstehåndstrening en sikker metode til å øke din selvsikkerhet og forbedre din responstid.

I tillegg til fullstendige øvelsestester som simulerer de samme numeriske testene som arbeidsgivere benytter, har vi en rekke forberedelsesresurser, inkludert:

 • Studieguider
 • Videoopplæring
 • Øvelsesoppgaver etter tema
 • Ekspertråd
 • Tips og løsningstrategier
 • Forbered deg i dag med tester skreddersydd etter jobbnivå, yrke og testleverandør.

Testleverandører i Norge

Hvilket evalueringsselskap som står bak testen din sier mye om hva du kan vente deg. Hvert selskap har et eget test-format, spørsmål-stil, tidsfrist og vanskelighetsgrad. Selv om det er likheter mellom mange av konseptene som benyttes i testene, varierer selskapenes tester i form av spørsmål-stil, testformat og tidsramme. 

Disse er de meste kjente leverandørene i verden og Norge.

 • SHL
 • Cubiks – Høyere stillinger og bedriftstøtte
 • Talent Q – Aspekter og elementer
 • cut-e/Aon – Numeriske ferdigheter og tallforståelse
 • ACE Master - Kognitive ferdigheter og evner