Gratis evnetester - test deg selv

I det norske arbeidsmarkedet anvendes ofte evnetester, også kjent som arbeidspsykologiske tester, i sammenheng med jobbintervju. Arbeidsgiver ønsker ofte å forstå mer om evnen din til å lære ny informasjon og kunnskap. Du har kanskje blitt bedt om å utføre en test i rekrutteringsprosessen og føler deg usikker på hva du kan forvente. Det kan være lurt å møte opp godt forberedt på en test slik at du er tryggere på dine prestasjoner.

Vi i JobTestPrep Norge vil gjerne hjelpe deg med forberedelsene! Derfor har vi laget en oversikt over de ulike evnetestene med gratis eksempler for hvert tema.

Innholdsfortegnelse

Hei! Jeg er her for å hjelpe deg med å bestå din rekrutteringstest. Ta gjerne kontakt for veiledning eller spørsmål vedrørende testen.

Induktiv resonnering

Induktiv logisk tenkning eller induktiv resonnering betyr at man trekker generaliserende konklusjoner basert på spesikke detaljer eller informasjon. En induktiv logikktest går ofte ut på å oppdage en regel eller mønsteret i en rekke med symboler for å kunne forutse hvilket symbol som vil være det neste i rekken. Du kan også treffe på tester hvor du må finne ut hvilket symbol som ikke passer regelen du har identifisert.

Vi tar for oss et eksempel fra Aon's Assessment Solutions - induktiv resonnering (ix)

Her skal du velge det objektet som ikke passer inn i rekken av figurer

Øvelse induktiv resonnering ix
Vis forklaring

Svar og forklaring: Det siste objektet passer ikke inn i rekken. 

Objektene følger denne regelen: alle objektene inneholder de samme 4 figurene: en trekant, et hjerte, en firkant og en sirkel. Når vi går fra objekt til objekt i rekka, ser vi at alle figurene flytter seg fra hjørne til hjørne med klokka. 

F.eks., hvis vi ser på objekt 1 og objekt 2, ser vi at alle figurene har forflyttet seg en plass med klokka.

Det eneste objektet som ikke følger regelen er objekt 9. Her forflytter figurene seg mot klokka.

Du finner denne testen, samt flere andre øvelsester og guider, i vår Aon's Assessment Solutions PrepPack™ og i vår Politihøgskolen PrepPack™.

En annen test i induktiv resonnering som benyttes ofte på det norske markedet er Assessios Matrigma-test. 

La oss se på eksempelet:

Øvelsestest i Matrigmatest - induktiv resonnering

Her skal du rett og slett finne det alternativet som fullfører matrisen:

Riktig

Vis forklaring

Riktig svar er det tredje alternativet i rekken.

I denne matrisen finner vi flere regler. For å gjøre denne matrisen fullstendig, må vi identifisere alle reglene ved å observere hvordan figurene beveger seg eller endrer seg.

For det første kan du se at hver rad inneholder den samme formen tre ganger og det eneste som endrer seg her er retningen den beveger seg mot. Du kan se to av figurene roteres i samme retning, mens den tredje roteres i motsatt retning.

En annen regel involverer objektene inni figurene. I hver rad ser vi at antall objekter, altså rette linjer, økes. I den første raden er det kun den ene rette linjen og her økes ikke antallet objekter. I den andre raden finnes det to rette linjer i hver rute, med unntak av figuren i midten. Der finner vi én linje og én svart prikk. Dette kan virke forvirrende til vi ser på den tredje raden. Der har vi en figur som inneholder tre linjer (den midterste figuren), mens den første figuren i raden inneholder to linjer og en svart prikk.

Her kan vi trekke en konklusjon: alle figurene i raden må inneholde det samme antallet objekter, men disse objektene kan være enten linjer eller prikker. Dermed vil alle figurene i den tredje raden inneholde tre objekter hver.

Hvis vi benytter disse to reglene for å identifisere figuren som mangler i matrisen, ser vi at alternativene (1), (3) og (4) alle inneholder tre objekter. Allikevel er det kun alternativ (3) som er rotert i riktig retning, ifølge den første regelen vi gikk gjennom.

Du finner denne testen, samt flere andre øvelsester og guider, i vår Matrigma PrepPack™.

I andre tester vil du måtte velge alternativet som følger regelen i rekken.

Her er et eksempel fra SHLs Verify G+ i induktiv resonnering.

Se på figurene i bildet under og finn ut hvilken regel de følger.

Øvelse i induktiv resonnering SHL

Hvilket alternativ vil være den neste i rekken?

Vis forklaring

Riktig svar er:

I denne sekvensen av symboler ser vi at det rødaktige mønsteret (trapes/trekant) beveger seg diagonalt oppover og mot venstre, som danner følgende rekkefølge: trapes -> trekant -> trekant -> ?

Derfor må den neste rødaktige figuren være et trapes.

Det gule mønsteret i trekanten beveger seg med klokka:

Du finner denne testen, samt flere andre øvelsester og guider, i vår SHL PrepPack™.

Det finnes også tester innenfor induktiv logisk tenkning som vil følge samme konseptet som forrige eksempel, men vil bestå av et annet format.

La oss se på denne testen i induktiv resonnering (clx) levert av Aon's Assessment Solutions:

Her ser vi to rutenett som følger samme regelen:

Øvelse i induktiv resonnering clx

Når du har identifisert hvilken regel de to rutenettene ovenfor følger, skal du avgjøre hvilke av de to rutenettene under følger den samme regelen?

Vis forklaring

Reglene vi finner i denne oppgaven er som følger: de to nederste hjørnene og den midterste ruten inneholder de samme figurene. Til sammen vil disse tre rutene se ut som en ^ form.

I tillegg ser vi at rutene til venstre og høyre i den midterste raden, samt den midterste ruten i den øverste raden, inneholder de samme figurene. Til sammen vil også disse tre rutene danne en ^ form.

Resten av rutene (de to øverste hjørnene og den midterste ruten i den nederste raden) inneholder en tredje type figur. Merk at hvert rutenett inneholder akkurat de samme tre figurene. Dermed er det kun alternativ 1 og 3 som følger de samme reglene.

Du finner denne testen, samt flere andre øvelsester og guider, i både Aon's Assessment Solutions PrepPack™ og Vy Konduktøraspirant PrepPack™.

Her har vi lært at induktiv resonnering i rekrutteringstester kan oppstå i ulike former. Dermed er det lurt å vite på forhånd hvilken testleverandør det er snakk om, slik at du kan fokusere på de testene du trenger. Husk at du vil måtte utføre testene med tidsbegrensning og vil merke presset til å bli ferdig i tide. Litt øving vil derfor være smart, slik at du kan planlegge din strategi du vil benytte når du tar den ekte testen.

Deduktiv resonnering

Deduktiv resonnering betyr at du begynner med en generalisering eller teori og når frem til en konklusjon basert på dette. Et eksempel på dette er følgende: Hvis A=B og B=C, så må A=C. Her er det viktig å basere svaret sitt kun på informasjon i oppgaven, ikke generell informasjon du innehar fra før.

For å gjøre konseptet mer konkret, kan vi se på en oppgave fra Aon's Assessment Solutions test i deduktiv resonnering (lst):

Denne oppgaven går ut på å finne ut hvilket alternativ som mangler og kan minne litt om sudoku.

Induktiv resonnering eksempel lst Aon

Velg alternativet som passer inn i ruten der spørsmålstegnet befinner seg:

Vis forklaring

Svar og forklaring: Det er den grønne sirkelen som mangler.

Merk at i den første raden er det et kryss som mangler. Dermed er den andre kolonnen fra venstre fullstendig, med unntak av ruten med spørsmålstegnet. Det eneste objektet som mangler er en sirkel.

Du finner denne testen, samt flere andre øvelsester og guider, i vår Deloitte PrepPack™. 

Samtidig kan deduktiv resonnering også være tekstbasert og vil ofte ta for seg et scenario med ulike kombinasjoner.

Her er et eksempel fra vår øvelsestest i Verify+ i SHL PrepPack™:

I utenriksdepartementet arbeider det åtte personer ved navn Anne, Helene, Ahmed, Daniel, Petra, Fredrik, Zarah og Nora. De har fire potensielle tidspunkter for lunsjpausen:

11:30-12:00
12:00-12:30
12:30-13:30
13:00-13:30

Anne og Daniel spiser aldri lunsj samtidig. Ahmed vil aldri spise lunsj mellom kl. 13:00-13:30. Verken Petra eller Zarah vil spise sammen med Helene. Fredrik og Nora vil alltid spise sammen.

For å sørge for at det alltid er noen på kontoret som kan bemanne telefonen eller andre ta seg av andre viktige ting på kontoret, kan ikke mer enn tre av medarbeiderne ta lunsj samtidig.
Du er ansvarlig for å avgjøre når hver medarbeider skal ta lunsj, og du vil gjerne respektere deres ønsker.

Hvis Helene og Daniel skal ta ta lunsj mellom kl. 13:00-13:30, hvilke av de andre medarbeiderne kan bli med dem?

A) Kun Petra

B) Kun Fredrik eller Zarah

C) Kun Ahmed eller Petra

D) Ingen andre medarbeidere kan bli med

Vis forklaring

Riktig svar er D) Ingen andre medarbeidere kan bli med.

La oss gå gjennom informasjonen vi får oppgitt om de andre medarbeiderne for å se hvem som kan bli med Helene og Daniel til lunsj mellom kl. 13:00-13:30:

Anne: Ifølge teksten går hun aldri til lunsj sammen med Daniel, så hun kan utelukkes.

Ahmed: Ifølge teksten går han aldri til lunsj mellom kl. 13:00-13:30. Dermed kan også Ahmed utelukkes.

Petra: Ifølge teksten tar Petra aldri lunsj med Helene. Da ser vi at Petra ikke er et relevant svar.

Fredrik: Ifølge teksten tar Fredrik og Nora alltid lunsj sammen. Men hvis både Fredrik og Nora tar lunsj med Helene og Daniel, vil det være fire medarbeidere som spiser lunsj samtidig. Ifølge teksten kan kun tre medarbeidere spise samtidig. Dermed er både Fredrik og Nora utelukket.

Zarah: Ifølge teksten går hun aldri til lunsj med Helene. Dermed kan ikke Zarah være et relevant svar.

Siden ingen av medarbeiderne kan ta lunsj med Helene og Daniel, må svaret være D.

 Her gjelder det å være organisert. Få orden i informasjonen du blir gitt og lag en oversikt for å finne frem til svaret raskere. Bruk også elimineringsmetoden, som betyr at du fjerner de svaralternativene du ser ikke er relevante.

Du finner denne testen, samt flere andre øvelsester og guider, i vår SHL PrepPack™.

Hvis vi går tilbake til den mer abstrakte delen av deduktiv resonnering, ser vi at det finnes en test levert av Aon's Assessment Solutions som går ut på å dekodere symboler og tall.

Eksempel i deduktiv resonnering (sx)

Øvelse i deduktiv logisk tenkning Aon sx

Det finnes fire symboler som utveksles ifølge en spesifikk regel som du må oppdage for å besvare oppgavene. Hvert siffer representerer den forrige posisjon til symbolet som befinner seg nedenfor, før det endret seg. 

Hvilken operatør mangler?

A) 3124

B) 2314

C) 3241

Vis forklaring

Riktig svar er C) 3241.

I dette spørsmålet er det tre operatører. Den første og tredje operatøren er gitt, og den andre operatøren mangler. Du må jobbe ovenfra og ned for å finne den andre raden, og deretter nedenfra og opp for å finne den tredje raden. Sifrene til operatøren representerer symbolet i henhold til dets posisjon i øvre rad, før det ble endret av operatøren.

Første steg:

Den første operatøren er 1243. Du ser på operatørens første siffer - 1. Så ser du på den øverste raden og sjekker for å se hvilket symbol som er i første posisjon - en sirkel. Dette symbolet er nå det første symbolet på den andre raden. Deretter fortsetter du med det andre sifferet til den første operatøren - 2. Du sjekker hvilket symbol som er på andre plass i øverste rad - en trekant. Det er nå det andre symbolet på den andre raden. Det tredje sifferet er 4 - og det fjerde symbolet på den øverste raden er en stjerne. Det fjerde sifferet er 3, og det tredje symbolet på den øverste raden er et hjerte.
Den andre raden er: sirkel, trekant, stjerne, hjerte.

Andre steg:

Som i første steg, må du tegne den tredje raden med symboler. Du gjør det ved å sjekke hvilket symbol som er i sifferets posisjon i operatøren. Du begynner med det første symbolet på den fjerde raden og det første sifferet - 2 - symbolet på andreplass i tredje rad er en trekant. Du fortsetter med det andre sifferet - 3, det andre symbolet i fjerde rad var tredje før det ble endret av operatøren. Så det andre symbolet på tredje rad er et hjerte. Du fortsetter med tredje og fjerde siffer - 1 og 4. Du sjekker for å se hva symbolene er i posisjonen de representerer - en stjerne og en sirkel, og så kjenner du deres forrige posisjon i tredje rad - første og fjerde.
Den tredje raden er: stjerne, trekant, hjerte og sirkel.

Tredje steg:

Ved å bruke andre og tredje rad med symboler kan du finne operatøren mellom dem. Sifrene skal representere den forrige posisjonen til hvert symbol. En stjerne er det første symbolet i tredje rad, og det var tredje på andre rad, noe som betyr at det første sifferet representerer sin forrige posisjon - 3. Du fortsetter med trekanten som var nummer to, så det andre sifferet er 2. De neste symbolene er hjerte og sirkel, deres tidligere posisjoner var fjerde og første, noe som betyr at de neste sifrene er 4 og 1. 

Riktig operatør er dermed 3241.

Merk at siden alternativ C) er det eneste alternativet som begynner med sifrene 3 og 2, så du kan i slike situasjoner besvare oppgaven etter å ha funnet ut de to første sifrene.

Deduktiv resonnering kan oppstå i form av tekst og abstrakte figurer. Testene måler din evne til å argumentere på logisk vis og å trekke solide konklusjoner. Dette er en viktig evne å ha i arbeidslivet og de fleste arbeidsgivere vil legge vekt på dette når de evaluerer resultatene dine. Vi anbefaler at du øver deg på forhånd før du skal ut i ilden, da du vil føle deg mer forberedt på det du vil møte.

Verbal resonnering (språkkunnskaper og kommunikasjonsevner)

Dine evner til å tolke og analysere verbale tekster er det vi kaller verbal resonnering. 

Ofte ønsker en arbeidsgiver å vurdere dine språkkunnskaper og kommunikasjonsevner ved hjelp av en verbal test. En slik test kartlegger din evne til å forstå en tekst og å finne relevant informasjon på en rask og effektiv måte. Du vil gjerne få tildelt en tekst eller to hvor du skal svare på spørsmål om teksten.  Det betyr at du må forstå betydningen av både teksten og spørsmålene for å kunne svare riktig.

Et eksempel fra vår øvelsestest i Cubiks Logiks Verbal Advanced:

'Delingsøkonomi' vokser, med millioner av mennesker som leier bolig, biler, båter og andre eiendeler direkte fra hverandre. Transaksjonene koordineres på nett. En utbredt akademisk definisjon for dette fenomenet refererer til en hybrid markedsmodell av peer-to-peer-utvekslinger. Teknologi har redusert transaksjonskostnadene, noe som gjør deling av eiendeler billigere og enklere enn noen gang og derfor mulig i mye større skala. Den bemerkelsesverdige utviklingen som muliggjorde disse transaksjonene er tilgjengeligheten av mer data om mennesker og ting, som gjør at fysiske eiendeler kan deles opp og konsumeres som tjenester. Fra et sosialt perspektiv er disse gjensidige transaksjonene delvis et resultat av at forbrukere ser på forbruk som et sentralt prosjekt i deres liv. Uansett hvilken innvirkning dette nye stadiet i økonomien vil forårsake, er forbrukerne opprømte over mulighetene det gir. Smarttelefoner med GPS lar folk se hvor den nærmeste leiebilen er parkert, sosiale nettverk gir en måte å sjekke opp folk og skaffe seg tilleggsinformasjon, og nettbaserte betalingssystemer håndterer faktureringen.

Hvilke av de følgende påstandene finnes i avsnitten ovenfor?

A. "Delingsøkonomi-modellen" forventes å avta etter noen år

B. Økonomien vil påvirkes av denne markedsmodellen 

C. Å forvandle forbruk til et sentral mål i livet er ikke smart 

D. Akademikere er relativt støttende til "delingsøkonomien"

Hvilke av de følgende påstandene finnes i avsnitten ovenfor?

Vis forklaring

Riktig svar er B.

Alternativ (B) er riktig fordi avsnittet nevner at "Uansett hvilken innvirkning dette nye stadiet i økonomien vil forårsake...". Dermed kan det konkluderes utfra denne setningen at det forventes at økonomien vil påvirkes av "delingsøkonomien".

Alternativ (A) er feil fordi avsnittet nevner at "Delingsøkonomien vokser". Det forventes dermed at markedsmodellen vil stige og ikke avta.

Alternativ (C) er feil fordi avsnittet nevner at forbruker ser på forbruk som "et sentralt prosjekt i deres liv." Det finnes ikke noe kritikk i avsnittet. 

Alternativ (D) er feil fordi det nevnes ikke noe om akademikere som verken støtter eller er i mot "delingsøkonomien". 

I en slik oppgave er det viktig å lese avsnittet nøye for å forstå hva den dreier seg om. Hvis du ikke finner noe informasjon eller en setning som støtter påstanden du vurderer, vil det ikke være riktig svar. Det er viktig å være oppmerksom på at du skal kun velge svaret ditt basert på informasjonen som finnes i oppgaven.

Du finner denne testen, samt flere andre øvelsester og guider, i vår Cubiks Logiks (Talogy) PrepPack™.

I Forsvaret kreves det at potensielle soldater utfører flere evnetester på sesjon del 2. Blant disse finner vi en synonymtest som vurderer ditt ordforråd på norsk. La oss se på et eksempel:

Sesjon teoritest - synonymtest

Annektere betyr det samme som

A) Hente inn B) Ta til seg C) Frakte D) Anerkjenne E) Ta avstand fra F) Ta hensyn til

Vis forklaring

Riktig svar er (B) ta til seg.

Et annet synonym er erobre, tilegne seg.

Eksempel på bruk i setning: Ungdommen i Norge annekterte amerikansk musikk på sekstitallet.

Du finner denne testen, samt flere andre øvelsester og guider, i vår Sesjon PrepPack™.

I tillegg finner vi en annen type verbal test der du må bekrefte eller avkrefte en påstand basert på informasjon du finner i 6 ulike korte tekster. Svaret vil befinne seg kun i én av tekstene.

Aon's Assessment Solutions - numerisk resonnering (consumer)

Her finner du de seks tekstene som inneholder informasjon om en fiktiv bedrift. Testen vil bestå av disse tekstene og påstander som du skal bekrefte eller avkrefte.

Flying Colours er delt inn i fire forskjellige produktavdelinger. De driver en enhetlig markedsavdeling og hver avdeling har sine individuelle HR-, regnskaps- og juridiske avdelinger.

Herreklær: Herreklær er Flying Colours' minst lønnsomme avdeling, som blant annet er bevist av lite imponerende salg. Avdelingens målgruppe er tenåringsgutter og voksne menn.

Dameklær: Dette er den største og viktigste avdelingen hos Flying Colours som produserer og selger plagg, samt gratis produkter fra den komplementære avdelingen, alt markedsført til en kvinnelig demografi.

Barne- og babyklær: Barne- og babyklær er Flying Colours raskest voksende avdeling, og forventes til slutt å deles i to separate avdelinger på grunn av et ønske om å markedsføre det som sannsynligvis vil være like vellykkede uavhengige merker.

Komplementær avdeling: Flying Colours komplementære avdeling består av fottøy, tilbehør og undertøy. Dette er egentlig en supplerende avdeling som leverer sine produkter til de tre andre avdelingene og ikke har noen uavhengige produktbutikker. Flere ansatte i den komplementære avdelingen er samtidig ansatt i andre avdelinger.


Kommersiell utvidelse: Flying Colours streber etter lønnsom utvidelse av de fire produktavdelingene.

Firmaets strategi er rettet mot:

Kundevekst: Flying Colours merket har utvidet seg det siste tiåret og når ytterligere målgrupper som menn og barn. Videre planlegger Flying Colours å samarbeide med designere av motemerker i et forsøk på å utvide kundebasen ytterligere. I tillegg har Flying Colours nettbutikk vokst betydelig i popularitet.

Internasjonal utvidelse: Som del av selskapets innsats for å utvide globalt tilbyr Flying Colours flere spesifikke kolleksjoner skreddersydd for hvert land, samt markedsføringskampanjer tilpasset hvert land. Lokale markedsførere og designere har blitt ansatt i hver avdeling for å sikre skreddersydde strategier for hvert land.

Oppkjøp av komplementære merkevarer: For å øke salgsvolumet og legge til rette for produktutvidelse, har Flying Colours anskaffet tre mindre produsenter. Produsenter av fottøy, tilbehør og undertøy ble innhentet til selskapet som en komplementærende avdeling. Kostnadene ble redusert ved delt bruk med andre produktavdelinger.


Bedriftsverdier: alle produktavdelinger og deres respektive ansatte må overholde prinsippene nevnt nedenfor:

Rimelige priser: rimelige priser i Flying Colours betyr at kundene blir lovet høykvalitetsprodukter til konkurransedyktige, men likevel lønnsomme priser. Prisene må vises tydelig på hvert produkt, både i butikksalg og i online salg på nettsiden til Flying Colours.

Styrets og daglig leders rolle: hvert produktavdelings styre er forpliktet til å ivareta Flying Colours interesser og ta ansvar for daglig drift og kvalitetssikring. Daglig leder må informere styret om vesentlige endringer, samt gi regelmessige oppdateringer. Eventuelle endringer i produktstrategi må godkjennes av styret.

Aksjonærrettigheter: disse inkluderer anskaffelse og salg av Flying Colours' aksjer og fortjeneste, i tillegg til stemmerett.

Fullstendig avsløring: kan bare oppnås etter innlevering av regnskapsrapporter, helst i form av kvartalsrapporter.


Dameklær og herreklær: avdelingene for herreklær og dameklær fokuserer primært på voksne, men i økende grad også tenåringer. Merkene tilbyr både uformelt og formelt antrekk.

Barn- og babyklær: Flying Colours tilbyr en rekke baby- og barneklær, inkludert overaller, jumpsuits og separate plagg.

Tilbehør, fottøy og undertøy: Blant tilbehør tilbyr Flying Colours håndvesker, lommebøker og liknende. Produktene i denne avdelingen selges under de tre andre avdelingsmerkene.

Kundeforespørsler: Henvendelser angående herreklær, barne- og babyklær og de komplementære avdelingene håndteres via et angitt e-post- og hotline-system. Henvendelser angående dameavdelingen håndteres via et eget e-post- og hotline-system.


Herreklær: Avdelingen er primært fokusert på Europa. De mest vellykkede Flying Colours klesbutikkene for menn er i Tyskland og Storbritannia. Det er nylig etablert butikker i USA, og butikker i Kina skal åpnes innen ett år.

Dameklær: Butikker befinner seg over hele verden med litt mer fokus på amerikanske filialer og flere europeiske filialer, som Tyskland og Spania. I Frankrike leverer Flying Colours skoleuniformer til flere videregående skoler.

Barn- og baby klær: Denne avdelingens fokus er relativt smalt, da det er Flying Colours nyeste merkevare. De fleste butikker ligger i Europa, med de mest vellykkede filialene i Spania og Frankrike. Det forventes utvidelse til USA og Kina i nær fremtid.

Komplementære avdelinger: Denne avdelingen opererer i nesten alle butikker med fargerike farger. Avdelingens produkter er mest populære i USA og Frankrike.

Hovedkvarter: Flying Colours hovedkvarter er lokalisert i London, Storbritannia, hvor den første Flying Colours butikken ble etablert.


Dr. John Summers: Styreleder og sertifisert designer. Han har sittet som styremedlem de siste sju årene. Etter å ha mottatt doktorgraden sin fra University of Manchester, jobbet han for den britiske forhandleren Frank's i åtte år.

Emilie Brennan: Leder for Human Resources (HR) og yrkespsykolog. Etter å ha gått i lære i Paris-avdelingen i to år, fortsatte hun med å fullføre sin akademiske utdanning. Hun ble HR-sjef etter å ha jobbet for avdelingen i fire år.

Liam White: Økonomileder / kontrollør (FC) og praktiserende advokat. Han praktiserte jus i privat sektor i fire år, før han fullførte sin utdannelse i økonomi. Ble økonomisjef etter å ha jobbet i juridisk avdeling i to år.

Dr. Marcos Nadal: Leder for markedsføring og salg og er sertifisert økonom. Han har tidligere jobbet i den spanske offentlige sektoren i ti år, før han gikk over til privat assisterende assistent for CFO for flere europeiske selskaper i noen år. Han jobbet senere som produktavdelingssjef for Flying Colours, før han gikk videre til sin nåværende rolle.


Påstand: Flere kinesiske videregående skoler benytter uniformer levert av Flying Colours.

A) Sann

B) Usann

C) Uklar

Vis forklaring

Riktig svar: C) Uklar

Påstanden nevner bruken av Flying Colours-produkter i et bestemt land. Derfor virker teksten "Regionale avdelinger" mest relevant. Gitt at påstanden ikke indikerer en spesifikk del å gjennomgå, bør vi sjekke teksten for stikkord, for eksempel “uniformer”, ettersom de er mindre vanlige. Den eneste omtalen av dette ordet er i avsnittet "Dameklær", som sier at "I Frankrike leverer Flying Colours skoleuniformer til flere videregående skoler.". Det er ingen tilgjengelig informasjon om Kina i denne forbindelsen, derfor er svaret "uklar".

Siden vi har funnet svaret basert på kun én tekst, kan vi være tilbøyelige til å lete lenger etter endelig informasjon i de andre tekstene. Gitt at teksten inneholder informasjon som er direkte knyttet til påstanden, er det imidlertid lite sannsynlig at andre tekster oppgir slike detaljer.

Det finnes mange ulike typer tester innenfor verbal resonnering, men vi ser at det alltid går ut på å vurdere dine evner til å forstå en verbal tekst og å kunne identifisere informasjon du blir bedt om å lete etter. Vi anbefaler at du øver deg på oppgavene som er relevante for deg, slik at du får en slags forståelse for hva som kan vente deg på din rekrutteringstest.

Numerisk resonnering og matematiske kunnskaper

I de aller fleste yrker forventes det at du i det minste skal ha grunnleggende matematiske kunnskaper. Dermed vil du kunne møte på en test i rekrutteringsprosessen som skal undersøke dine ferdigheter samt evner til å lære noe nytt.

Numeriske tester kan oppstå i mange forskjellige former. I Norge brukes ofte testleverandøren cut-e/Aon's Assessment Solutions, men mange bedrifter benytter seg av andre leverandører. Blant oppgaver du kan støte på er de vanligste matematiske metodene som multiplikasjon, prosentregning og brøkregning. Bli heller ikke overrasket om du får tallrekker hvor du må oppdage regelen og identifisere hvilket tall som er neste i rekken. Av og til er evnetestene mer avanserte og inneholder grafer og tabeller med informasjon som du bruker til å basere svaret ditt på. Det kan ofte involvere utregninger. Dette kalles numerisk resonnering.

En form for test i numerisk resonnering er tallrekker. Disse benyttes blant annet av Forsvaret for opptak til videreutdanning og kan være kompliserte.

La oss se på et eksempel i numerisk resonnering:

1   |  4  |   9   |  16  |   ?

Hvilket tall fullfører tallrekken?

A) 25 B) 27 C) 32 D) 36

Vis forklaring

Riktig svar er A) 25.

Denne tallrekken består av kvadrattallene av påfølgende naturlige tall (1, 2, 3...)

1 ⋅ 1 = 1

2 ⋅ 2 = 4

3 ⋅ 3 = 9

4 ⋅ 4 = 16

5⋅ 5 = 25

Du finner denne testen, samt flere andre øvelsester og guider, i vår Sesjon PrepPack™

Hvis du blir bedt om å løse tallrekker, vil du også bli gitt tallrekker i et litt annerledes format.

La oss se på eksempelet under fra People Test Logic PrepPack™:

Her blir du gitt flere regnestykker og din oppgave er å løse disse for å finne resultatet med lavest verdi:

A) 3 * 4,31 B) 5,21 * 0,78 C) 2,90 * 1,74 D) 0,74 * 7,23 E) 0,39 * 10,76

Vis forklaring

Riktig svar er B) 5,21 * 0,78

3 x 4.31 = 12.93

5.21 x 0.78 = 4.06

2.90 x 1.74 = 5.04

0.74 x 7.23 = 5.35

0.39 x 10.76 = 4.19

Du finner denne testen, samt flere andre øvelsester og guider, i vår People Test Logic PrepPack™

I tillegg vil mange bedrifter evaluere din evne til å løse ordproblemer. 

Her er et eksempel fra vår Sesjon PrepPack™:

Anna, Matthias og Peter jobber for et rengjøringsfirma. Sammen kan de vaske et hus på to timer. Hvis Anna gjør jobben alene, kan hun gjøre det på fem timer. Hvis Matthias gjør jobben alene, kan han gjøre det på seks timer. Hvor lang tid tar det for Anna og Peter å vaske husket sammen?

A) 3 timer B) 4 timer C) 5,5 timer D) 6 timer

Vis forklaring

Riktig svar er 3 timer.

For å løse dette problemet, må vi først regne ut Peters arbeidstempo (angitt som P). Vi kjenner til det totale arbeidstempoet for alle tre personer til sammen: 1/2 (1 hus på 2 timer).

Annas arbeidstempo er 1/5 (1 hus på 5 timer), Matthias trenger seks timer: 1/6. For det totale arbeidstempoet betyr dette:

Anna + Matthias + Peter = arbeidstempo

1/5 + 1/6 + 1/P = 1/2 | finn verdien for Peter
1/P = 1/2 - 1/5 - 1/6 | multipliser med 30, den minste fellesnevneren
30/P = 15 - 6 - 5 = 4 | multipliser med P
30 = 4P
P = 7,5

Dermed er Peters arbeidstempo: 1/7,5

Deretter regner vi ut den totale tiden Anna og Peter trenger for å vaske et hus som følger:

1/t = 1/5 + 1/7,5 | ⋅ 15 (minste fellesnevner)
15/t = 3 + 2 = 5 |⋅ (t/5)
t = 3 timer

Du finner denne testen, samt flere andre øvelsester og guider, i vår Predictive Index PrepPack™

Hvis du ikke har jobbet med tall og utregninger på en stund og trenger en oppfriskning, anbefaler vi at du øver deg litt før du tar en test i numerisk resonnering. Forberedelsene vil hjelpe deg med å utføre oppgavene mye raskere og dermed vil du kunne gjøre ferdig testen i tide.

Romforståelse

Her vurderes dine evner til å orientere deg i todimensjonale og tredimensjonale rom. Disse testene benyttes for det meste i yrker som er mer tekniske, som f.eks. ingeniørstillinger, design og arkitektur. I tillegg vil de som søker seg inn på flygelederstudiet måtte ta en slik test, blant de mange testene som venter dem i opptaksprosessen.

La oss ta for oss et eksempel fra vår Flygeleder PrepPack™.

Du vil bli gitt en utbrettet terning med ulike farger eller symboler. Din oppgave er å finne ut hvordan terning vil se ut når den er sammenbrettet.

Øvelsestest for flygeleder opptak - romforståelse

Velg alternativet som representerer den sammenbrettede terningen:

Vis forklaring

Riktig svar er alternativ 4.

Hvis du roterer terning 4 90 grader mot klokka, vil du se en side med en rød linje. Over den røde linjen vil du se en blå linje som er koblet til den røde linjen. Til høyre av siden med den røde linjen er en annen siden med en loddrett blå linje, akkurat som på bildet med den utbrettede terningen.

Alternativ 1 er feil fordi på den utbrettede terningen berøres ikke de to blå linjene.
Alternativ 2 er feil fordi på terningen som vises her finnes det tre sider med røde linjer. Den utbrettede terningen består av kun to røde sider.
Alternativ 3 er feil fordi på den utbrettede terningen berøres ikke de to røde linjene.

Her kommer det tydelig frem at vi må bruke våre evner til å se for oss terningen når den er sammenbrettet. Dette kan være utfordrende, men med litt øving vil det være mulig å lære seg teknikker til å få det til.

Vi ser på et annet eksempel fra vår Flygeleder PrepPack™:

Øvelse i bretting av terning

Hvilket alternativ representerer den sammenbrettede terningen?

Vis forklaring

Riktig svar er alternativ 2.

Hvis du roterer den utbrettede terningen 90 grader med klokka, vil du se at det finnes en side med tre prikker til høyre for siden med fem prikker, samt en side med seks prikker under den:

Alternativ 1 er feil fordi siden med de to prikkene og siden med de fem prikkene befinner seg på motsatt side av hverandre og berører ikke hverandre.
Alternativ 3 er feil fordi siden med de seks prikkene og siden med den ene prikken befinner seg på motsatt side av hverandre og berører ikke hverandre.
Alternativ 4 er feil fordi hvis du roterer den utbrettede terningen 180 grader, vil du se at under siden med den ene prikken finnes det også en side med to prikker. Til høyre finnes det en side med fire prikker og ikke tre, som i terningen i alternativ 2.

Hvorfor øve på evnetester med JobTestPrep?

Vi har hjulpet jobbsøkere med å oppnå drømmene sine siden 1992 ved å tilby forberedelsesmateriale for evnetester. Våre PrepPacks™ er enkle å bruke og er designet for å gi deg den mest omfattende forberedelsen tilgjengelig på nett for å bestå dine arbeidspsykologiske tester.

Hver PrepPack™ kommer med øvingstester laget i samme stil som den faktiske testen du skal ta, sammen med svarforklaringer og studieguider som skal stimulere læringsprosessen din. Det anbefales å komme forberedt til jobbprøven, da du ofte har kort tid til å svare på hvert spørsmål og gjerne vil føle deg nervøs og forvirret. Hvis du ikke vet hva du kommer til å møte, vil dette påvirke dine resultater og prestasjonsevner, som dermed fører til at du risikerer å ikke få jobben du søkte på.